Temaki

  • Temaki-SaumonTemaki Saumon 7,00 €
    Saumon, Avocat, Ciboulette, Oignon frit, Sésame
  • Temaki-Surimi-CrevetteTemaki Surimi / Crevette 7,20 €
    Surimi, Crevette, Ciboulette, Oignon frit, Sésame
  • Temaki-ThonTemaki Thon 7,50 €
    Thon, Avocat, Ciboulette, Oignon frit, Sésame